Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bowstyle.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego działającego pod adresem www.bowstyle.pl.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest:

Monika Stawczyk, ul. Krasickiego 51, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP: 1231059301.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca.

Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, do celów marketingowych (Newsletter), do kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

1.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta: Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail.

1.3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

1.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1.2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

3. ZMIANA DANYCH

3.1. Każdy Klient ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję, do Administratora sklepu internetowego www.bowstyle.pl, e-mailem na adres: biuro@bowstyle.pl.

3.2. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Administratora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać Administratorowi sklepu internetowego www.bowstyle.pl  e-mailem lub telefonicznie.

4. PLIKI COOKIES

4.1. Administrator sklepu internetowego www.bowstyle.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w sklepie internetowym, monitorowania ruchu użytkowników w sklepie, opracowania statystyk korzystania ze sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto Klientom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w sklepie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie sklepu www.bowstyle.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

4.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator sklepu internetowego nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.bowstyle.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.